Nástroj pro monitorování operací nad dokumenty a jejich obsahem při digitalizaci

ScanLog je modulární systém určený k monitorování stavu dokumentů při digitalizaci – od přijetí dokumentu přes jeho naskenování, rozpoznání údajů, export dat, uložení dokumentu do archivu až po skartaci. Systém umožňuje vyhledat informace o všech operacích, které se nad dokumentem provedly, i o osobách, které dokument zpracovávaly, nebo o délce jednotlivých operací.

Naše společnost využívá tento produkt k monitorování zpracování dokumentů při outsourcingových zakázkách s cílem umožnit klientovi kontrolu, v jakém stavu se zpracování jeho dokumentů aktuálně nachází.

Řešení ScanLog lze přímo propojit s dalšími produkty společnosti scanservice a.s. jako je ScanBus a ScanCollector.

ScanLog nabízíme jako volitelnou součást našich služeb digitalizace nebo jako dodávku rešení.

Hlavní přínosy služby

  • Auditovatelnost procesu zpracování
  • Monitoring výkonnosti operátorů u interní digitalizace
  • Sledování SLA u digitalizace formou služby
  • Evidence zápůjček dokumentu

Naplňte požadavky GDPR v případě, že dokumenty obsahují osobní údaje. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation – GDPR).

Článek 24 Odpovědnost správce

1. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s tímto nařízením. Tato opatření musí být podle potřeby revidována a aktualizována.

Článek 28 Zpracovatel

1. Pokud má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Pro koho je ScanLog určen?

Pro všechny společnosti, které digitalizují dokumenty a chtějí mít tento proces pod kontrolou.

ScanLog zajišťuje.

  • Registraci a evidenci papírového dokumentu na základě ID dokumentu
  • Evidenci digitalizační dávky, do které dokument patří
  • Evidenci archivačního boxu, ve kterém se dokument nachází, jeho stavu a lokace
  • Evidenci vzniku elektronického dokumentu a jeho uložení
  • Evidenci procesů, kterými daný dokument prošel
  • Evidenci uživatelů, kteří prováděli jednotlivé procesy s dokumenty
  • Evidenci časových údajů, které se váží k jednotlivým procesům
Zavřít